REGULAMIN WIZYT

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w gabinecie Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Błotny, zwanego dalej „gabinetem”.

2. Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie i weekendy. Obowiązuje wcześniejsze ustalenie daty i godziny wizyty w Gabinecie. Pacjenci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.

3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

4. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

§ 2 Definicje

1. Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat.

2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – pacjent, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca – oznacza:

Grażyna Błotny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Błotny, pod adresem Żyzna 8, 86-005 Przyłęki, NIP: 9670267773, REGON: 340473809, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dane kontaktowe: adres e-mail: lekarz.graza@gmail.com, numer telefonu: 519-150-994.

§ 3 Pacjenci

1. Pacjentem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

3. Pacjent jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. Pacjent przed wykonaniem zabiegów zobowiązany jest do wypełnienia formularza świadomej zgody na zabieg oraz informuje Usługodawcę o aktualnym stanie swojego zdrowia. Pacjent zobowiązany jest również do poinformowania Usługodawcy o wszystkich wykonanych uprzednio zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, wykonanych zabiegach operacyjnych, uczuleniach, chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach.

4. Pacjent jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 Świadczone usługi

1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług „GB” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Błotny.

2. Pacjent przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.

3. Przed rezerwacją wizyty Pacjent jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Pacjenta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Pacjentowi.

§ 5 Rezerwacja wizyt

1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu 519-150-994. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Pacjenta Zadatku w wysokości 10 % ceny Zabiegu.

2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż dobę przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Pacjenta Zadatku.

3. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, choroby członków rodziny osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Pacjent zostaje umówiony na inny dostępny termin.

4. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Pacjenta.

§ 6 Spóźnienia

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Pacjent powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Pacjent powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 5 godzinnym.

3. Salon dopuszcza spóźnienie Pacjenta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.

4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Salon ma prawo odmówić Pacjentowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.

5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

§ 7 Płatności

1. Pacjent jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

2. Cennik Zabiegów jest dostępny na stronie www.gblekarz.com.pl oraz w Gabinecie.

3. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:

a) gotówką

b) BLIK.

4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8 Standardy pracy Gabinetu

1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku.

2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy.

3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku.

4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości.

5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi.

6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Pacjenta podczas Zabiegu.

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

a) przeprowadzić z Pacjentem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia.

b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Pacjenta: pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia, formularza świadomej zgody na wykonanie zabiegu.

c) do przedstawienia Pacjentowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych.

d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług.

e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 10 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia.

§ 11 Dane osobowe

Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów.

2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt.

4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Pacjentów.

5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.

6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 01.01.2024 roku.

POTWIERDZENIE WPŁATY ZADATKU

Imię i nazwisko klienta: ___________________________

Potwierdzam wpłatę zadatku w wysokości: _____________________

Za zaplanowany zabieg: _________________________________

W dniu i godzinie: _______________________________________

Zgodnie z § ______ ust. ______ Regulaminu Wizyt.

__________________ Data, podpis i pieczęć